vragen en antwoorden november 2016

Onderstaand de belangrijkste vragen die wij in de loop van de afgelopen maanden aan B&W hebben gesteld. Op 10 november 2016 ontvingen wij een aantal antwoorden. Ingekort geven wij deze antwoorden cursief. Ons kommentaar geven wij daarna vet. Eventueel kunnen wij u ook de volledige aantwoorden toezenden.

1 Op 15 september 2016 hebben wij na zeer uitgebreid onderzoek een voorstel ingediend voor een alternatieve oplossing. Daarbij behoeft het keerspoor niet te worden gebruikt en wordt desondanks het spoorboekje 2017 gerespecteerd. U heeft toegezegd dit met NS op te nemen. Tot nog toe is enig commentaar hierop uitgebleven. 4 okt. 2016 NS – Alternatief ook met behulp van extra wissel niet mogelijk. Een uiteenzetting waarom dit niet mogelijk is ontbreekt.

2 Tijdens de bijeenkomst op 16 februari 2016 werden een aantal vragen gesteld die NS op 17 maart 2016 aan u heeft beantwoord met als titel “beantwoording vragen omwonenden”. Ondanks onze herhaalde schriftelijke verzoeken werden deze antwoorden eerst op 26 juli 2016 na WOB verzoek aan ons ter kennis gebracht. Wat is de reden van deze vertraging? 10 nov. 2016 Gemeente – Wethouder moest er eerst zelf op studeren. Niet beantwoord in zin van vraag. Wethouder moest er eerst op studeren is slecht een uitvlucht.

3 Op 30 juni 2009 stelde wethouder J. van Es “dat in dit specifieke geval het individuele belang van de Plevier bewoners vóór gaat t.o.v. het algemeen belang”. Op 11 juli 2016 hebben wij het college gevraagd of dit standpunt inmiddels is verlaten. Graag uw reactie hierop. 10 nov. 2016 Gemeente – Deze uitspraak is voor rekening van vorige wethouder. College en/of raad weegt belangen af. Bewonersbelangen tellen dus niet meer.

4 Volgens NS zou in Alkmaar een zelfde situatie met een keerspoor tussen woonhuizen bestaan. Onze vraag dd. 26 juli 2016 naar de exacte locatie is nooit beantwoord, ondanks onze rappels. Graag nu het antwoord hierop. Overigens heeft eigen onderzoek aangetoond dat deze in potentie risicovolle situatie uitsluitend in Hoorn voorkomt. 4 okt. 2016 NS – situatie in Hoorn is uniek. Oorspronkelijke uitspraak van NS dus onzin.

5 Tijdens de bekendmaking aan bewoners van het in gebruik stellen van HNK103 als opstelspoor op 13 juni 2016 zegde wethouder Bashara toe een zicht- en geluidsscherm te plaatsen ter zijde van dit traject. Wel deelde hij daarbij mee dat dit niet meer in 2016 zou kunnen plaats vinden maar wel in 2017. Veel aanwezigen zijn van deze toezegging getuige geweest. Graag vernemen wij nu op welke termijn dit werk zal worden uitgevoerd. Overigens geven wij er verreweg de voorkeur aan dat het alternatief als genoemd onder punt 1 tot uitvoering komt. Niet beantwoord.

6 Op 9 juli 2016 hebben wij u erop gewezen dat nieuw onderzoek t.a.v. Overschrijding normen geluidshinder noodzakelijk voordat het keerspoor in gebruik wordt genomen. O.a. schreven wij: Klaarblijkelijk is dit voornemen aan u voorgelegd. In dit verband wijzen wij u op de noodzaak in het kader van Besluit Geluidhinder opnieuw accoustisch onderzoek te doen uitvoeren en de resultaten daarvan aan B&W voor besluitvorming voor te leggen en eventueel de Raad door middel van een Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen. Wij vernemen graag wat daarop uw acties zijn geweest. In dit verband wijzen wij erop dat volgens een rapportage van ProRail in 2010 hier overschrijding van de geluidsnorm plaats vond terwijl daarbij geen rekening werd gehouden met permanent gebruik van het keerspoor. 10 nov. 2016 Gemeente – Het gebruik van het keerspoor valt binnen de geldende Wet- en regelgeving. Het is niet nodig om nieuwe geluidsmetingen te doen. Zal eventueel moeten worden uitgezocht door deskundige.

 7 Op 18 juli 2016 hebben wij u gevraagd of de gemeente kan toezeggen dat ze NS zal aanspreken op het eventueel overschrijden van de geluidsnormen en bijgevolg ook gaat handhaven? U heeft de wettelijke verplichting daartoe. 10 nov. 2016 Gemeente – Gemeente heeft geen rol in het besluit om geluidsnormen te verrruimen. Besluit ligt bij minister. Wij zullen ons dus moeten wenden tot minister.

 8 Op 13 juli 2016 stelden wij wethouder Bashara de vraag wat de mening van het college is dat bij in gebruik name van het keerspoor de spoorbomen Maasweg gedurende ongeveer 30 minuten per uur gesloten zouden zijn en hoe er werd gedacht over extra belasting van het milieu en verkeersveiligheid daardoor. Op dat moment bleef een antwoord uit. Deze vraag hebben wij op 30 oktober 2016 aan B&W herhaald. Graag uw reactie hierop. 10 nov. 2016 Gemeente/ProRail – Er zijn 140 overwegen in studie voor verbetering. Maasweg valt hier niet onder. Zijn specifieke maatregelen nodig dan kan een gemeente om een bijdrage verzoeken. De overweg is aan de veilige kant. Konklusie; de gemeente laat het op z'n beloop.

9 In het verslag van het overleg Gemeente – NS dd. 25 mei 2016 stelde NS dat “alle varianten ter vermijding van het keerspoor waren getoetst”. In onze mail van 15 oktober 2016 aan het college stelden wij de vraag welke deze “alle varianten” betreffen. Graag nu het antwoord hierop. Niet beantwoord.

10 Ook op 25 mei 2016 deed de NS de toezegging dat onpasbaar gedrag van NS medewerkers zou worden bestraft. Wij hebben gezien de voorgeschiedenis daarin geen vertrouwen. Wij worden daarin gesterkt door de reactie welke wij van NS kregen naar aanleiding van een klacht: U ontvangt hier overigens geen persoonlijke terugkoppeling op. Om deze “bestraffing” daadwerkelijk tot stand te laten komen hebben wij zowel bij NS (10 augustus 2016) als bij het college (15 oktober 2016) gesteld te verwachten een bedrag van € 500,- te ontvangen voor elke overtreding. Graag vernemen wij welke actie richting NS u heeft genomen. 4 okt. 2016 NS – er is geen wettelijke basis voor. Zal eventueel moeten worden uitgezocht door deskundige.

 11 In het kader van vaststelling WOZ waarde liet u eerder een huiseigenaar weten dat vanwege de in gebruik name van het spoor HNK103 als permanent rangeerspoor de waarde van diens huis met ruim 15% werd verlaagd. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de feitelijke verkoopwaarde daarvan. Met onze mail dd. 15 oktober 2016 hebben wij u gevraagd de betrokken huiseigenaren daarvoor te compenseren. Graag uw zienswijze hierop. 10 nov. 2016 Gemeente – Aanvraag planschade vanwege verstrijken termijn niet mogelijk. Voor ingebruikname keerspoor is wijziging bestemmingsplan niet nodig Wij gaan in eerste instantie niet voor planschade maar baseren onze claim op gewijzigd gebruik van keerspoor, waartegen gemeente zich onvoldoende heeft verzet. Zal eventueel moeten worden uitgezocht door deskundige.

12 Tijdens de bekendmaking aan bewoners van het in gebruik stellen van HNK103 als rangeerspoor op 13 juli 2016 stelde de NS dat er in enkele gevallen een tijdsruimte zit van 1 minuut tussen komende en vertrekken de treinen nabij het keerspoor. Volgens opgave van ProRail komt het in 1 op de 10.000 gevallen voor dat een trein een rood sein mist. Op 15 oktober 2016 hebben wij u gevraagd of de door NS gekozen oplossing volledig veilig is en niet tot calamiteiten kan leiden. Graag uw stellingname hiervoor. Niet beantwoord.

13 Op 29 oktober 2016 hebben wij u erop gewezen dat in strijd met het bestemmingsplan parkeren c.q. opstellen van treinen op het spoor HNK103 volgens het spoorboekje 2017 plaats vindt. Wij verzochten u hier op te handhaven. Dit verzoek herhalen wij hierbij waarbij wij wijzen op de beginsel plicht tot handhaven. Uw antwoord bleef tot nog toe uit. 10 nov. 2016 Gemeente/ProRail – Het keerspoor valt in wettelijk opzicht niet onder de term rangeren. In het bestemmingplan zijn geen nadere regels verbonden. Wel wordt verwezen naar de term rangeerstrook.  Zal eventueel moeten worden uitgezocht door deskundige.

14 Op 30 oktober 2016 hebben wij u er op gewezen dat de spoorbomen Maasweg gedurende een aaneengesloten periode van 20 minuten gesloten zijn gebleven. Daardoor ontstond een gevaarlijke situatie van kerende auto,s en voetgangers, fietsers en auto's die slalommend de gesloten bomen passeerden. Hoe ziet u uw verantwoordelijkheid voor deze situatie die zeker na permanente ingebruikname van het spoor HNK103 zich regelmatig zal voordoen. Niet beantwoord.

15 En ten slotte een nieuwe vraag. In een recent gemeentelijk persbericht lezen wij dat u ook andere contacten binnen Plevier en Jac. Bloemhof heeft waar andere geluiden te horen zijn. Graag opgave welke deze andere geluiden zijn en uit welke wijk deze stammen. Niet beantwoord.

Terug naar startpagina    of naar     Keerspoor verslagen