Verslag overleg NS - Gemeente - BASP

Overleg Keerspoor Kersenboogerd op donderdag  28 juni 2018 in het gemeentehuis van Hoorn.

 Uitgenodigd/aanwezig: BASP Mevr. A. Van Denderen de heren B. Ebbelaar, W.H Evers en W. Mul, NS mevrouw I. Winkenius en mevrouw M. Piotrowska, Prorail, mevrouw L. Heringa-Taglioni, Inno-V, de heer H. Nanninga, Gemeente Hoorn, de heer S. Bashara (wethouder), en de heer P. Entius (management) notuliste mevr. J. Ruiten.

Second opinion Inno-V
De heer H. Nanninga van Inno-V licht de second opinion toe met in de kern de volgende mogelijkheden om de overlast te verminderen:
- een zichtscherm tegen de visuele overlast, dat ook een deel van het geluid wegneemt. Kosten: circa € 250.000-350.000;
- aanpassing van de dienstregeling, waarbij de trein veel minder op het keerspoor komt. Dit zou betekenen dat de sprintertrein richting HNK gedurende een deel van de dag 3 minuten langer wacht op station Hoorn. Dit is een tijdelijke oplossing tot medio december 2021 omdat NS voornemens is vanaf dat moment de dienstregeling te wijzigen, waardoor de gekozen oplossing vanaf dan niet meer mogelijk is. De bewoners melden fel tegen het tijdelijke karakter te zijn.

De voorgestelde oplossing van de aanpassing van de dienstregeling leidt voor de NS tot een dilemma tussen de belangen van de bewoners versus de reizigers. Volgens NS gaan 320 reizen per dag 3 minuten langer duren. De NS heeft de gemeente Hoorn gevraagd zich ook over dit dilemma uit te spreken. De wethouder geeft aan dat dit zijn mandaat te buiten gaat en dit aan de raad zal moeten voorleggen. Hij heeft besloten dit onderwerp te combineren met de kwestie van het scherm en dit in één voorstel naar de raad te brengen. De twee onderwerpen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. BASP ziet geen reden voor deze combinatie.

De NS en de gemeente Hoorn zijn bereid de oplossing van het zichtscherm en de tijdelijke aanpassing van de dienstregeling aan respectievelijk de Raad van Bestuur van NS en de gemeenteraad voor te leggen. De raming ligt hoger dan eerdere toezeggingen, dus ook hier overstijgt de oplossing het mandaat van de aanwezigen.
BASP spreekt over een zicht- en geluidsscherm en zegt dat het zo in eerdere stukken van B&W is verwoord.

In de kostenraming gaat inno-V uit van een zichtscherm. De functie van een zichtscherm is echter dat het ook een deel van het geluid wegneemt.  Zo is het ook verwoord in het rapprt van INNO-V. Het bestaande scherm van 2 à 2,5 meter hoog neemt volgens hr. Nanninga bovendien al een groot deel van het wiel-, rem- en motorgeluid weg.

Namens de BASP wordt aangegeven dat de aanpassing van de dienstregeling hun hoogste prioriteit heeft en dat dit zo spoedig mogelijk ingevoerd zou moeten worden liefst al per september a.s. Het hele proces duurt al erg lang. Gebleken is dat de INNO-V oplossing overeenkomt met die welke BASP al in 2016 heeft voorgesteld.

 Gemeente en NS geven aan eerst het dilemma met hun raden te moeten bespreken, dus dat in deze ronde aanpassing van de dienstregeling niet haalbaar is. Ook het Locov moet nog om advies worden gevraagd.BASP vraagt waarom NS niet vanaf het uitbrengen van het INNO-V rapport op 23 april 2018 acties heeft ondernomen voor de uitvoering ervan. In dat verband wordt erop gewezen dat het e.v. wijzigingsblad van de NS ingaat op 1 september 2018.BASP vraagt waarom de gemeente niet gereageerd heeft toen NS besloot overstap tijd in Hoorn te verlengen van 4 minuten naar in een aantal gevallen 26 minuten voor het spoorboekje 2018. Locof heeft hier wel op gereageerd, zonder resultaat..

 BASP is van mening dat de wethouder dit dilemma niet aan de raad hoeft voor te leggen en wil directe invoering van een andere dienstregeling. BASP geeft aan minder haast te hebben met besluitvorming over het zicht/geluidscherm. Er is voor dit laatste veel vooronderzoek nodig voordat een besluit kan worden genomen.

Namens BASP wordt om een compensatieregeling gevraagd als de dienstregeling niet eerder dan januari 2019 in kan gaan. Hier kan de NS niet ter plekke op ingaan.

 Er wordt namens BASP nog gerefereerd aan de uitkomsten van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn met betrekking tot verlengen van het keerspoor. De wethouder geeft aan dat hierover nog besluitvorming moet plaatsvinden.BASP stelt dat om diverse redenen vanuit CSHA geen geld beschikbaar komt. Er zal een spoorviaduct bij de Boekert moeten worden aangelegd.

 Het vervolgproces ziet er als volgt uit:
- de wethouder legt het voorstel voor het zicht/geluidscherm voor aan de gemeenteraad (eerste mogelijkheid: september of november), de NS legt dit voorstel voor aan de raad van bestuur;
- de wethouder legt het dilemma over de aanpassing van de dienstregeling voor aan de gemeenteraad in combinatie met de kwestie van het scherm. de NS legt dit voor aan de raad van bestuur en het Locov; afhankelijk van de uitkomsten volgt definitieve besluitvorming

 NS komt terug op de vraag van BASP voor financiële compensatie.

 Gedrag NS personeel
BASP meldt dat het aantal overtredingen van machinisten niet afneemt. Mevrouw Winkenius meldt dat het bord met gedragsregels binnenkort geplaatst gaat worden. Volgende week is het klaar. Er moest hier een complexe procedure voor doorlopen worden, daarom heeft het langer geduurd dan iedereen zou wensen. Ook geeft zij aan dat de klachten de afgelopen periode sterk zijn afgenomen. Volgens de aanwezige bewoners komt dat omdat zij geen klachten hebben ingediend, in afwachting van dit overleg. Het beeld is volgens hen helaas nog weinig verbeterd, ongeveer een derde van de machinisten gedraagt zich goed. Mevrouw Winkenius geeft aan dat dat niet geheel overeenkomt met haar beeld. Zij zal hier intern opnieuw stevig aandacht voor vragen. Er zal een vervolgafspraak over de uitkomsten van bovenstaande worden gemaakt.
Mevrouw Winkenius verzoekt het BASP de eventuele externe communicatie met NS af te stemmen. Dat zal namens het BASP met de bewoners worden besproken.

Terug naar startpagina    of naar     Keerspoor verslagen