Nalevingsverslag geluid

 Jaarlijks dient Prorail uiterlijk op 1 oktober van elk jaar een verslag in te dienen bij ILT over de geluidsproductie van treinen gedurende het voorgaande jaar. ILT draagt er zorg voor dit verslag korte tijd later openbaar te maken. In dat verslag wordt het actuele gemeten geluid vergeleken met het GPP (Geluid Productie Plafond). Indien het geluid het GPP overstijgt dienen maatregelen genomen te worden om daarin verbetering te brengen. Belanghebbenden kunnen daarbij eisen om op welke manier dan ook de geluidsproductie op het betreffende traject omlaag te brengen tot onder het GPP.

De geluidsproductie 2016 ter hoogte van het keerspoor HNK103 was 49.4 dB en het GPP 53.5 dB. Zie ook Overzicht GPP's. In dat jaar werd het keerspoor niet gebruikt.

Zonder gebruik van het keerspoor blijkt deze geluidsproductie dus al het GPP benaderd te hebben. Om deze reden verzochten wij ILT  met een Email dd. 15 oktober 2018-12-09 als volgt:

 LS.,

 Wij hebben enkele keren met u gecorrespondeerd over het nalevingsverslag geluid van ProRail.

Dit verslag over 2016 werd op 20 sept. 2017 gepubliceerd. Verwacht mag worden dat het verslag 2017 inmiddels ook beschikbaar is.

Wij verzoeken u dan ook ons dit verslag toe te zenden of eventueel ons te laten weten waar dit op internet kan worden ingezien.

Met name zijn wij geïnteresseerd in de referentiepunten 47622 t/m 47647.

 Met vriendelijke groet

Werkgroep BASP Hoorn

 Regnier ten Haaf    Will Evers

Ga verder naar antwoord ILT      of    Terug naar startpagina