8 januari 2017 Brandbrief fracties aan directie NS


Aan:
De directeur NS Regio Randstad Noord
t.a.v. Mevrouw Heike Luiten
Mailadres:
heike.luiten@nsstations.nl
CC:
College van B&W & Gemeenteraad Hoorn (via griffie@hoorn.nl)
Eric Schuurmans, ProRail (
erik.schuurmans@prorail.nl)
Werkgroep BASP (
Info@hartvoorhoorn.info)
Betreft:
Bewonersklachten m.b.t. (her)ingebruikname ‘Keerspoor HNK103’ binnen de gemeente Hoorn
Datum:
Hoorn, 8 januari 2017


Geachte mevrouw Heike Luiten,


Hoewel voor ons het College van B&W in eerste instantie onze gesprekspartner is, richten wij ons toch rechtsreeks tot u, daar de aard en het aantal bewonersklachten langs het Keerspoor in Hoorn ons daartoe dwingen.
 

Bewonersklachten en nakomen gemaakte afspraken
Al ruim voor het in werking treden per 11 december 2016 van de nieuwe dienstregeling is vanverschillende kanten aan de NS gevraagd toe te zien en te sturen op de ‘gedragsregels’ m.b.t. het gebruik van het Keerspoor door NS-personeel om de (verwachte) overlast voor de bewoners van de naastgelegen woningen tot een minimum te beperken. Ook op 16 november tijdens de informatiebijeenkomst in de raadszaal in Hoorn, waar ook vertegenwoordigers van onze fracties
aanwezig waren, is dat nogmaals aan de orde geweest.

Tot onze grote teleurstelling is vanaf 11 december van de gemaakte afspraken weinig nagekomen, al
mogen we natuurlijk niet al het NS-personeel over één kam scheren. Maar de reeks van incidenten
en klachten is behoorlijk. Alles lijkt er op dat het probleem niet serieus wordt genomen, omdat vrijwel alle overlastpunten van vóór 2014 inmiddels weer lijken te zijn teruggekeerd, ondanks de gemaakte afspraken en uitgesproken intenties vanuit uw zijde. De belangrijkste structurele ergernissen en klachten vanaf 11 december 2016, de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling en de datum van de (her)ingebruikname van het keerspoor HNK103, zijn:

Het niet doorrijden tot het eindjuk, maar geregeld 70 tot 100 meter eerder al stoppen en de trein daar parkeren;
· Het in de avond de lichten aanhouden in de treincoupés, terwijl afgesproken is dat de lichten uit zouden gaan;
· Er regelmatig sprake is van een snel rijdende sprinter die vervolgens remmend en piepend aankomt, terwijl stapvoets rijden de afspraak is.


Het is toch niet moeilijk om deze afspraken gewoon na te komen en daarop te sturen?
Daarnaast is er nog een serie klachten die we kunnen samenvatten onder zaken als:

· Het laten zakken van de pantograaf met veel lawaai;
· Bij bewoners in de tuin kijken en het huis in loeren … ;
· Onnodig toeteren;
· En het koppelen van treinen op het keerspoor.
Alles bij elkaar genomen, lijkt de situatie van vóór 2014 weer terug te keren en daar waren de bewoners nu juist zo bang voor.


Klachtenafhandeling
Bewoners hebben op 16 november – juist vanwege de hele voorgeschiedenis - gevraagd om een apart NS-contactpunt om klachten direct te kunnen melden, zodat er direct op gestuurd zou kunnen worden. Daar was u niet toe bereid, u verwees naar het algemene klachtenmeldpunt. Een enkele klacht is daar gemeld, maar een dergelijke melding wordt beantwoord met de standaard mededeling "dat de klacht is ontvangen, maar dat er geen persoonlijke terugkoppeling over plaats vindt’. Dit is
niet alleen weinig uitnodigend om je klacht bij voortduring te melden, maar is menen wij ook niet de manier hoe wij met deze situatie om moeten gaan, gelet op de langlopende voorgeschiedenis. Gevolg is dat vervolgens de klachten ook op het gemeentehuis terecht komen en bij de verschillende raadsleden.

 

Inspanningsverplichting lange termijn
Zo creëer je alleen maar onbegrip en frustratie, de ingrediënten om de toch al moeizame relatie in enkele weken tijd tot een ‘burenruzie’ te laten ontwikkelen. Gelet op het feit dat we naast het nakomen en sturen op deze – in onze optiek toch niet zo heel ingewikkelde praktische afspraken - ook nog een veel lastiger traject te gaan hebben, moeten we het niet zover laten komen met elkaar.
Wij doelen dan op het traject van samen optrekken van NS, ProRail en de gemeente naar Provincie en vooral het Rijk, voor een meer structurele oplossing voor de overlast, waar we met elkaar afzonderlijk voor ‘aan de lat staan’.
 

Wat verwachten wij op korte termijn?
Wij verwachten dat u ervoor zorg draagt dat vanaf heden zichtbaar vanuit de NS gestuurd wordt op het nakomen van de gemaakte afspraken, zodat het aantal structurele klachten wordt teruggebracht tot hooguit een enkel incident. U wilt de treinuitval terugdringen naar 1,5%, wij willen de omgevingsklachten met dezelfde inspanning terugdringen. Want zo moeilijk moet het toch niet zijn om gedragsregels na te komen in uw organisatie?
 

Indien u dit niet op korte termijn voor elkaar krijgt, zijn wij genoodzaakt de situatie op het hoogste niveau van de NS-directie aan te kaarten en nadere media-aandacht hiervoor te vragen.
Wij spreken echter naast de hoop ook het vertrouwen in u uit dat het zover niet hoeft te komen, dat wij binnen 3 weken van u een reactie ontvangen en dat u in uw organisatie in staat bent om de gezamenlijk gemaakte afspraken zichtbaar na te komen en dat we met veel energie dit jaar gaan zoeken naar een structurele oplossing. Wij zullen ondertussen overigens het College van B&W aanspreken op de toegezegde, maar nog niet ontvangen voorstellen, voor behandeling in de raadscommissie van de structurele oplossingsrichtingen, zoals dat op 16 november 2016 eveneens is toegezegd, in dit geval vanuit gemeentezijde.


Met vriendelijke groet,
Arthur Helling Nico Oudheusden Robert Vinkenborg
Raadslid D66 Fractievoorzitter HSP Fractievoorzitter HOP

a.helling@hoorn.nl n.oudheusden@hoorn.nl r.vinkenborg@hoorn.nl
P. van der Meerschstraat 6 Poolster 19 Vermeerlaan 2
1689 XP ZWAAG 1622 EB HOORN 1624 GK HOORN

Terug naar startpagina    of    naar METRO   of naar   Keerspoor verslagen