Slotverklaring uitgesproken op 22 april 2021

Het spoor HNK103, waar het hier om gaat werd aangelegd als werk- en calamiteiten spoor. In ieder geval werd het destijds in 1990 zo gepresenteerd aan de bewoners. Vanwege het feit dat er daarbij ook een bovenleiding werd geplaatst werd erbij gezegd dat het later niet alleen als tijdelijk werkspoor zou moeten dienen maar ook als calamiteiten spoor. Vele jaren bleef het daarbij. Deze functies werden ook zo vermeld in diverse rapporten. Als laatste was dit in het rapport van INNO-V uit 2018. Aan dit rapport heeft NS meegewerkt en de teksten daarin goedgekeurd.

Toen in 2008 NS toestemming kreeg van Prorail om het spoor HNK103 intensief te gaan gebruiken kwamen bewoners meteen in opstand. Dit had als gevolg dat Prorail het gebruik begin 2009 prompt weer verbood. Er volgde overleg tussen bewoners, de gemeente en NS. Deze laatste zegde toe stringente regels in te stellen voor het hernieuwde gebruik. Na verder overleg met bewoners leidde dit tot de Plaatselijke Regelgeving Machinisten die u heeft ontvangen. In deze regelgeving wordt naar voorschriften vanuit de plaatselijke milieuvergunning verwezen.

 Hoe is de situatie nu?

Aan alle partijen is het bekend en toegegeven dat NS geen kans ziet om haar personeel wat deze regelgeving betreft in de hand te houden. Dit is ruim drie jaar lang geprobeerd en niet gelukt. De gemeente laat ons in 2017 al weten liever hieerover geen klachten meer te willen ontvangen. En NS doet dit op 23 juni 2020 met de tekst dat niet meer ingegaan zal worden op klachten.

Dat voorkomen van overtredingen van NS personeel nu wel zal lukken is zeer onwaarschijnlijk en een gepasseerd station.

Maar wat is nu de aard van dit spoor? En in feite van het hele station Hoorn Kersenboogerd? Is het een doorgaande lijn of een emplacement?  Daar is duidelijkheid over. In dat verband hebben wij verwezen naar Regeling spoorverkeer. Hoofdstuk 5 Art. 38 stelt: Als spoorwegemplacementen, genoemd in artikel 30 van het besluit, zijn aangewezen de volgende emplacementen. Hoorn Kersenboogerd (HNK) wordt in deze bijlage met name genoemd als spoorwegemplacement. De gemeente weet dit of had dit kunnen weten.

Herhaaldelijk hebben wij de gemeente Hoorn hierop attent gemaakt. Maar de gemeente heeft altijd geweigerd om hierover met NS en ProRail in gesprek te gaan of handhavend op te treden. Zelfs sprak de verantwoordelijke wethouder in een onderondsje met de directie van NS af: We gaan de komende tien jaar niet weer op de koffie. Alles wat aandacht krijgt groeit. Een klap in het gezicht voor de bewoners.

Daarom zien wij geen enkele andere mogelijkheid dan u te verzoeken hierover een uitspraak te doen. In feite nemen wij daarbij de taak van B&W Hoorn over. De gemeente heeft immers de taak om belangen van haar bewoners te dienen? Maar wat doet de gemeente? Deze roept zelfs de hulp in van Prorail en NS om zich tegen de bewoners te weer te stellen.

Afgezien van de aard van HNK is de vraag of het nalaten van gebruik van dit spoor negatieve gevolgen heeft voor de dienstverlening van NS. Uit productie 2 2020-08-18 dienstregeling, die aan ons pleidooi NS Reizigers is toegevoegd, blijkt dit niet. In tegendeel, keren bij het station van HNK kent alleen maar voordelen.

Maar ook in de jaren 2014 tot 2017 is dit keerspoor niet gebruikt. Zogenaamd vanwege werkzaamheden op het spoor in Amsterdam. Dit was echter niet de ware reden. Dat was het feit dat sprinters onderweg door vertraging aldaar later in Hoorn zouden aankomen. Daardoor was er onvoldoende tijd om naar het keerspoor te rijden en weer terug naar het begin station om de dienst te starten. En dat kan nu ook nog, zonder gevolgen voor de dienstverlening.

Wij maken u verder attent op het feit dat Prorail het traject naar Enkhuizen als zijnde 1 sporig vermeldt, dus zonder het spoor HNK103. En RIVM meldt op 18 sept. 2020 dat GPP's en de jaarlijkse geluidsverantwoordingen uitsluitend gaan over de vrije baan zonder wissels. Andere spoorweg delen worden daarbij als emplacement gezien. Er liggen hier vier wissels. En NS heeft toegegeven dat een keerspoor zo dicht tegen bewoning nergens elders in ons land voorkomt. Zowel de ombudsman als de GGD laten weten de situatie voor bewoners onacceptabel te beschouwen.

De permanente overlast bestaat uit:
Feitelijke daling van woningwaarde
Vermindering woongenot
Aantasting levenssfeer en leefbaarheid
Inbreuk privacy
Gevolgen psychische spanningen en stress.
 
Tenslotte herhalen wij dat NS in de periode van 2014 tot 2017 bewezen heeft dat het anders kan. Helemaal afgezien van de aard van dit spoordeel heeft NS samen met ProRail voldoende tijd gehad om haar dienstuitvoering zodanig in te richten dat gebruik van dit spoor onnodig is.

Wij spreken de hoop uit dat u in ons belang positief beslist zodat de gemeente in staat wordt gesteld haar primaire taak in belang van bewoners uit te voeren.

Dank u wel.

Terug naar startpagina  of naar  Rechtszaak tegen gemeente