2021-07-05 Hoger beroep gemeente blz. 1

Omdat in de gerechtelijke uitspraak na uitgebreid onderzoek voldoende argumenten werden gevonden om hoger beroep aan te tekenen werd dat gedaan.
 
Hoger beroepschrift (na bezwaar, beroep en gerechtelijke uitspraak)
 
Aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
 
Op voorhand ingebracht via digitaal loket Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zonder bijlagen.

Hoorn, 5 juli 2021

Hoogedelgestreng College,
 
Hiermee tekenen wij bezwaar in tegen de uitspraak van de rechtbank te Haarlem met kenmerk
HAA 19/2814 inzake aard spoorcomplex HNK (Hoorn Kersenboogerd).
 
Onderwerp
De kwestie draait om de vraag of het spoor complex Hoorn Kersenboogerd een doorgaand spoor, een emplacement is of zijn beide van toepassing. De sporen hebben de code HNK 101, 102 en 103 en zijn naar Oost en West begrensd door doorgaande lijnen.
 
Procesverloop
Op 1 nov. 2018 en andere momenten heeft het college van B & W van de gemeente Hoorn onze verzoeken tot handhaving afgewezen. Deze verzoeken werden gedaan in verband met overmatig overlast veroorzaakt door gebrek aan controle door Nederlandse Spoorwegen Reizigers (NSR) op haar personeel (machinisten) ter plaatse van het spoortraject HNK103 te Hoorn. Het college verklaarde daar geen invloed bij NSR op te kunnen uitoefenen aangezien het traject een z.g. doorgaande lijn zou betreffen en geen spooremplacement.
(In geval van een emplacement (volgens definitie een inrichting) is een lokale overheid bevoegd gezag, ingeval van een doorgaande lijn is dit het Ministerie van I&W).
 
Tegen dit besluit hebben wij op 6 februari 2019 bezwaar aangetekend. Bij besluit van 14 mei 2019 met kenmerk CB 2132 heeft het college van B & W onze bezwaren ongegrond verklaard. Op 24 juni 2019 heeft Oprecht Advocaten Hoorn namens ons tegen dit besluit beroep aangetekend bij de rechtbank te Haarlem. Dit leidde ertoe dat de gemeente Hoorn, waar tegen het beroep gericht was, de steun inriep van NSR en ProRail als mede verweerders.
De rechtbank heeft op 1 juni 2021 in ons nadeel uitspraak gedaan.
 
Verder naar blz. 2 of terug naar start