Hoorn, 27 januari 2020

Zaaknummer 1724371

Geacht College,

Allereerst danken wij u vriendelijk voor uw brief dd. 22 januari 2020 waarin u het standpunt/besluit van het College weergeeft t.a.v. handhaving overtredingen NSR. Wij nemen aan dat deze brief gericht is aan de vereniging HartvoorHoorn, werkgroep BASP, als antwoord op onze email dd. 12 nov. 2019.

U baseert dit besluit uitsluitend op hetgeen u van NSR als informatie heeft ontvangen. Met de “Factsheet: Concessie NS 2015-2025 in vogelvlucht De reiziger op één, twee en drie. Dat is het motto van de nieuwe NS-concessie voor de periode 2015-2025 wordt bepaald geen begrip voor anderen getoond. U sluit zich hierbij aan en wij wijzen u in dat verband op het verbod op vooringenomenheid.

U gaat voorbij aan het feit dat wat NSR en u nu een “interne werkinstructie” noemen, de vastlegging is van afspraken. Deze afspraken zijn een voortvloeisel van uitgebreid overleg tussen de verantwoordelijke wethouder, vertegenwoordigers van NSR en van betrokken bewoners (o.a. op 5 aug. 2009). Nadat bleek dat ProRail niet bereid was een wissel W. van station HNK aan te leggen, werd in 2010 deze werkinstructie opgesteld. De basis daarvan was het genoemde overleg tussen NSR, gemeente en omwonenden om gebruik conditio sine qua non van het spoor HNK103 mogelijk te maken.In dit verband stellen wij vast dat u zich onvoldoende kennis heeft vergaard voor het nemen van een wel overwogen besluit, zoals nu genoemd in uw brief van 22 januari 2020.

Bij uw recent overleg met NSR zult u wellicht navraag hebben gedaan waar elders in het land NSR een gelijksoortige instructie heeft opgesteld ter bescherming van de aantasting levenssfeer en leefbaarheid van omwonenden. In dat verband verwijzen wij naar het overzicht van aanwezige keersporen zoals opgenomen in onze website bij http://www.hartvoorhoorn.info/Keersporen_in_Nederland.htm  enig zoeken is ons gebleken dat een dergelijke stringente instructie voor NSR personeel elders niet bestaat. Dit tekent het unieke karakter van het bewuste spoortraject en de daarbij behorende NSR instructie. NSR zou zeker niet een dergelijke instructie hebben opgesteld als daar geen dringende, zeg door gemeente en bewoners, afgedrongen reden voor zou zijn geweest. Speciaal maken wij u attent op de gedetailleerdheid van de instructie, wat een extra bewijs is voor intensieve inbreng van betrokken partijen.

 Ook ILT geeft meer gewicht dan “intern” aan deze werkinstructie wat blijkt uit de email uitwisseling tussen ILT, ProRail en NS (16-10-2017, 19-10-2017, 02-11-2017).Met de mededeling van ILT aan ProRail dd. 07-11-2017 (in bijlage) legt eerstgenoemde de verantwoording voor het doen handhaven van afspraken bij de gemeente Hoorn. U legt deze verantwoording voortdurend naast u neer, wat ronduit een ontkenning is van een aanwijzing van een hogere instantie.

Maar zelfs als het slechts een interne instructie van NSR zou betreffen – wat het dus niet is – dan zou niets u ervan dienen te weerhouden deze als handhavingsinstructie in het belang van uw bewoners op te nemen. Het is zeer ongebruikelijk dat een overheid haar beleid op een dergelijke in uw brief gemelde doorslaggevende manier laat afhangen van een commerciële organisatie ten koste van haar burgers. NSR heeft primair een verantwoordelijkheid tegenover haar reizigers; een gemeente primair tegenover haar bewoners! Zie ook De reiziger op één, twee en drie. Temeer omdat u op 25 mei 2016 bij NS heeft afgedwongen dat deze “strakker en zakelijker met het personeel zal omgaan en onpasbaar gedrag zal afstraffen”. U had daarbij ongetwijfeld het eerder genoemde resultaat van overleg tussen u, NSR en omwonenden in het achterhoofd.De omissie, die u in staat moet stellen naleving van de instructie af te dwingen, dient nu te worden hersteld.

 Burgers moeten kunnen vertrouwen op wat een wethouder ex cathedra zegt. Steeds stelde B&W dat niets doen geen optie was. Wij zijn ons niet bewust ooit ingestemd te hebben met een “bemiddelende rol” van de gemeente. Afspraken zoals “bemiddelende rol” dienen met alle partijen overeengekomen te zijn. U treedt hier het belang van uw bewoners met voeten waardoor het vertrouwensbeginsel wordt beschaamd.

Wij maken dan ook ernstig bezwaar tegen uw besluiten uzelf slechts een bemiddelende rol toe te kennen en ons verzoek, om een gerichte handhavingsinstructie in de APV of anderszins op te nemen, af te wijzen. Wij verzoeken u uw besluit binnen de daarvoor geldende termijn te herzien.

Met vriendelijke groet,

Vereniging HartvoorHoorn

Werkgroep BASP

Agnes van Denderen Regnier ten Haaf

Terug naar startpagina  of naar  Rechtszaak tegen gemeente