28 januari 2017 informatie aan raadsleden

Geachte raadsleden,
 
U heeft de uitnodiging ontvangen voor een Meningvormende bespreking raadscommissie 7 februari 2017 met als onderwerp keerspoor.
Afgezien van een groot aantal andere (lange termijn) aspecten die wij verder hierna kort zullen toelichten gaan wij eerst in op de kern van de zaak; n.l. vermijden dat het keerspoor wordt gebruikt.
 
De basis daarvan wordt gevormd door ons voorstel om het N-perron = perron 1 Kersenboogerd te reserveren voor de sprinters en het Z-perron = perron 2 voor alle intercities.
B&W heeft dit voorstel in september 2016 en daarna begin december 2016 aan NS voorgelegd. In het antwoord van de NS/ProRail aan het college wordt over dit voorstel niets gezegd. Jammer, want daar gaat het juist om! Bewust of onbewust draait NS om de brij heen.
Letterlijk lezen wij:
De reden is dat, zoals NS ook in haar presentatie heeft aangegeven, de tijdliggingen in 2017 anders zijn dan in voorgaande jaren. Omdat de sprinter ca 20 min keertijd heeft, gaat hij voor doorgaande treinen aan de kant op het keerspoor. Kijkend naar een uitvoerbare en robuuste dienstregeling is dit voor NS en voor ProRail als capaciteitsmanager geen oplossing.”
“Ook op de langere termijn zien we er geen heil in, omdat het niet toekomstvast of no-regret is en te veel afhankelijk van een eenjarige dienstregeling. Daarnaast zijn er fikse kosten mee gemoeid en daar is geen dekking voor. Om die reden wijzen we het voorstel af.”
 
Wij kunnen niet vaststellen of en op welke wijze ons college deze woorden van NS heeft gecontroleerd en van commentaar heeft voorzien. Controleren? ja. Want meermalen is gebleken dat de NS zowel schriftelijk als mondeling argumenten heeft aangevoerd die bezijden de waarheid liggen. Mocht u daarvan de verscheidene voorbeelden willen zien dan sturen wij u deze graag. En dat NS zich er met een Jantje van Leiden heeft afgemaakt, door over de kern van het voorstel heen te stappen, leggen wij u hierna uit.
 
De NS heeft al eerder schriftelijk een toezegging gedaan van € 50.000,- (voor het zicht/geluidsscherm). De gemeente heeft een verantwoordelijkheid tegen over bewoners t.a.v. handhaving leefbaarheid. Bovendien is in een eerdere fase een geluidsscherm toegezegd dat zeker een dergelijk bedrag overschrijdt. Het argument van NS!!! dat daarvoor geen dekking is komt daarmee in een ander daglicht te staan.
 
Zoals de NS zelf schrijft zijn tijdliggingen belangrijk. Gebleken is dat de tijdligging 2017 van de passerende treinen bij station Kersenboogerd juist beter liggen dan in 2016! Ons voorstel heeft daarmee nog meer realiteitswaarde dan in 2016.
Uit de zin Omdat de sprinter ca 20 min keertijd heeft, gaat hij voor doorgaande treinen aan de kant op het keerspoor” blijkt dat de NS inderdaad niet serieus naar ons voorstel heeft gekeken. Want in ons voorstel staan sprinters en intercities bij de verschillende perrons!
 
Het idee van het college om in te zetten op “verlenging van het keerspoor” is een utopie. In kader CSHA zal daarvoor vanuit Den Haag geen geld beschikbaar worden gesteld. Maar er is een nog ander belangrijk technisch beletsel. Tijdens de bespreking op 16 november 2016 merkte de heer Schuurmans van ProRail zowel als mevr. Luiten van NS op dat een wachtspoor zo dicht mogelijk bij het vertrekperron moet zijn; dit om vertragingen, die bij het toerijden ontstaan, te vermijden. Wij zien dit voorstel van B&W daarom alleen maar als een poging om van het probleem – met uw toestemming – af te zijn.
 
Eerder hebben wij u gevraagd een besluit te nemen tot instelling van een serieuze commissie “Onderzoek alternatieven gebruik keerspoor”.
 
Wat kunnen wij als bewoners verder doen?
Allereerst hebben wij zowel het college als NS laten weten dat dit probleem nog vele jaren aandacht zal vragen van alle betrokken partijen als geen acceptabele oplossing op korte termijn kan worden gevonden.
Gedacht kan worden aan:
1e Gemeente vragen te handhaven in verband met afwijken van bestemmingsplan.
 
2e ProRail te vragen opnieuw geluidsonderzoek te doen.
 
3e Gemeente resp. RUD en/of ILT te vragen te handhaven ten aanzien van geluidsovertredingen.
 
4e De hulp van gemeente in te roepen voor het – eventueel via rechter –  van NS eisen zich te houden aan het vermijden van overtredingen door treinbestuurders en bij voorkomen daarvan een vergoeding van € 500, – per overtreding te eisen.
 
5e De hulp van de gemeente in te roepen voor vergoeding van waardevermindering onroerend goed door gemeente resp. ministerie.
 
6e De gemeente te verplichten van ProRail te eisen dat de wissel ter hoogte van de Zaagtandwoningen te vervangen door een geschikte wissel. (In een rapport dat M+P in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd staat inderdaad dat “het spoor HNK103 oorspronkelijk is aangelegd om werkzaamheden te kunnen uitvoeren”) Een wissel voor regelmatig gebruik heeft een lengte van ong. 85 meter. De wissel waar hier sprake van is bestemd voor incidenteel rangeren en is de helft korter.
 
7e De gemeente alsnog te verplichten de eerder gedane toezeggingen gestand te doen ten aanzien van het aanbrengen van effectieve geluids/zichtschermen.
 
8e De gemeente oproepen de NS verder te verbieden gebruik te maken van het keerspoor vanwege zeer ernstige verzaking van afspraken en beloftes; uiteraard na eerst een waarschuwing daartoe te hebben gegeven.
 
Geacht raadslid, wij willen dit niet! Wij willen eerlijk behandeld worden. Wij willen niet dat het belang van velen ten koste gaat van enkelen. De wet is hier heel duidelijk over. Degenen die ons dit aandoen zullen daarvoor de prijs moeten betalen. Zoals in de krant heeft gestaan “tot aan de hoge raad toe”.
 
met vriendelijke groet,
 
Werkgroep BASP Hoorn
 
Regnier ten Haaf    Will Evers
 
Terug naar startpagina  of naar  Keerspoor verslagen