Overleg 18-05-2017 ProRail NS


 Onderwerp: Keerspoor Hoorn
 
Aanwezig: Samir Bashara (wethouder Hoorn) (voorz.) H. Luiten (NS), C. Leutscher (NS), A. Botter (NS), C. Grobben (NS), T. Stoop (ProRail), A. Helling (raadslid gemeente Hoorn D66), N. Oudheusden (raadslid gemeente Hoorn HSP),  M. van Leeuwen (gemeente Hoorn), G. Ankersmit (gemeente Hoorn),  Regnier ten Haaf (BASP), Edwin Hoen (BASP) en Will Evers (BASP)

Samir start bespreking waarbij hij benadrukt de korte termijn oplossing te willen bespreken.

 

Heike geeft na inleiding woord aan Albert.

Deze meldt dat er serieus naar de door BASP aangedragen opties is gekeken maar dat NS geen mogelijkheid ziet om daarvan gebruik te maken.
Albert gebruikt vaak het woord opstelspoor/ keerspoor. Ook gebruikt hij de term “veilige afstand” tussen de treinen. Bij navraag leert dat dit de tijd is tussen twee treinen in hetzelfde baanvak. Dit zou na het passeren van de wissel in ons geval 3 min. moeten bedragen.


Hij geeft het woord aan Cenna Grobben. Deze geeft uitgebreid toelichting waarom een wissel direct W. van station HNK geen oplossing biedt. Er ontstaat een uitgebreide discussie met Edwin die dit tegenspreekt. Partijen komen niet tot elkaar. Cenna meldt dat er theoretische vastgelegde limieten zijn voor afstanden tussen passerende treinen. Deze worden in de praktijk regelmatig overschreden maar vormen geen gevaar.
Cenna meldt dat het keerspoor vanaf de aanleg ervan bedoeld was om te dienen voor het doel waarvoor het nu wordt gebruikt. BASP meldt dat dit destijds niet zo aan bewoners is gepresenteerd. In tegendeel; het zou een tijdelijk werkspoor zijn. Zij zegt dat de wissel geschikt is voor 80 km en bleek niet te weten dat de wissel daarvan slechts voor 40 km verkeer geschikt is. Dit werpt een vraagteken op bij de kennis die zij over dit onderwerp heeft.


Als uitleg op de vraag van Regnier of HNK103 wel was berekend op de hoge gebruiksfrequentie was het antwoord van Cenna: Ik werk al 25jr bij de NS ook ten tijden van “Ster-net Amsterdam”. Toen HKN werd aangelegd was er al sprake van aanleg van een dubbelspoor en zo is ook HNK103 destijds in 1993 aangelegd met toen het idee/plan om het in de toekomst te gebruiken als wissel/keerspoor. Dus is HNK 103 geschikt voor de huidige frequentie. De eerder genoemde 3 minuten limiet is een theoretisch getal. In de praktijk mag een volgende trein de wissel passeren zodra deze is vrijgegeven. Dat kan inderdaad binnen een tiental seconden zijn.
 

Will meldt dat NS 3000 machinisten in dienst heeft met een verloop van 500 per jaar. Duidelijk is dat de NS deze niet in de hand heeft. Heike beaamt dit min of meer maar zegt dat alles is gedaan om de situatie te verbeteren maar meer kan niet worden gedaan. Wel kan nog gedacht worden aan een bord bij het spoor (sic). Bewoners hebben begrip voor deze inspanningen maar laat weten dat de overtredingen sedert dec. 2016 niet zijn afgenomen.


Regnier meldt dat de situatie dermate serieus is dat het risico dat het binnenkort escaleert aanwezig is.
Het is een schande dat machinisten vanaf Leiden via HNK en weer terug geen gelegenheid krijgen zich te ontspannen; en hun behoefte moeten doen nabij de brug in het zicht van omstanders. Hij stelt aan NS voor om binnenkort eens met een vertegenwoordiging van machinisten te overleggen. Geen reactie NS.

Cenna stelt zowel voor spoorboekje 2017 als voor 2018 geen verbeteringen te kunnen doorvoeren.


Edwin stelt dat zelfs zonder wissel gebruik van het keerspoor nu al vermeden kan worden.


Will stelt dat ProRail de veroorzaker van de ellende is door het keerspoor aan NS vrij te geven voor gebruik. De NS is slechts uitvoerder en kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld; dat is (na overleg met Ministerie) uitsluitend Prorail. Will stelt dat ProRail wat dit betreft nog lang niet van de bewonersgroep af is en nog veel acties kan verwachten.


Samir vraagt ProRail hoeveel aanleg van de wissel kost. ProRail meldt geen zin te hebben om dat uit te zoeken zolang niet blijkt dat dit inderdaad een oplossing is. Ook na aandringen blijft ProRail bij dit standpunt. Aanleg ervan binnen enkele maanden is een onmogelijkheid.
Als aanvulling meldt ProRail dat het plaatsen van een wissel zeer zeker 1,5 jr in beslag neemt dus op zijn vroegst voor spoorboekje 2019.


Heike biedt als compromis aan dat vanaf dienstregeling 2018 's-morgens (08.45)en 's-avonds (21.00) het keerspoor niet gebruikt zal worden. Waar het kan zal het keerspoor vrij blijven maar waar het moet, moet het.

Will geeft als compromis dat bewoners akkoord zouden zijn het keerspoor te laten gebruiken tijdens de ochtendspits treinen maar verder beslist niet. Zodoende liggen standpunten ver uiteen.

Partijen komen op geen enkel punt tot elkaar. De optie second opinie zal Samir in de raad ter sprake brengen.
 

Ten aanzien van verlenging keerspoor meldt Will dat de bewoners hier niets in zien. Het is een lange termijn oplossing (2021) en wordt meer gebruikt als schaamlap die het probleem niet zal oplossen. Het maakt de ongehoorzaamheid van machinisten nog erger. Een vertegenwoordiger van ProRail heeft bovendien eerder gemeld dat een dergelijk keerspoor zo dicht mogelijk bij het punt moet zijn waar de trein weer in de dienst komt.
 

Arthur vraagt Samir of er al gewerkt wordt aan de inpassing van infrastructuur daarvan. Dit is niet het geval.


De optie om het keerspoor te verlengen tot het volgende station wordt kort besproken. Dit is een hele lange termijn optie; komt niet in CSHA ter sprake.

BASP Hoorn, 2017-05-18

 

Terug naar startpagina of naar Keerspoor verslagen